Reklamační řád

 

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.  V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

- Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění pokud je věc prodávaná za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

- vyplývá-li to z povahy věci.

 

PODMÍNKY ZÁRUKY

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (doklad stačí spolu s číslem objednávky zaslat na info@bepink.cz). Poštovné vám bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 6.11.2015. Změny jsou vyhrazeny.